Vedtægter for #Charity7Summits

§1 Foreningens navn

 • 1. Charity7Summits

 

§2 Foreningens hjemsted

 • 2. Holbæk Kommune

 

§3 Foreningens formål

 • 3. Charity7Summits formål er at skabe gode rammer og godt fællesskab omkring specielt børn og børnefamilier igennem træning, leg, motion, bevægelse, sociale arrangementer og eventyr.

 

§4 Medlemskab

 • 4.1. Man skal have en passion for at gøre en forskel, kunne arbejde som et team og have interesse for at være aktiv, dyrke motion, samt friluftsliv.

 

 • 4.2. Bestyrelsen har myndighed til at ekskludere et medlem af foreningen. Dette bestemmes ved flertal i bestyrelsen.

Man kan blive ekskluderet ved at modarbejde bestyrelsen og de vedtægter foreningen har, samt at handle til ens egen fordel og ikke foreningens.

Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

 

§5 Kontingent

 • 5.1 Bestyrelsen fastsætter hvert år i december det kommende års kontingentsatser

 

 • 5.2 Kontingent betales en gang årligt eller kan deles op og betales over to gange.

 

§6 Medlemskab af organisationer

 • 6.1. Foreningen er medlem af DGI Midt- og Vestsjælland og er dermed undergivet DGI’ love og bestemmelser.

 

§7 Generalforsamlingen

 • 7.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

 • 7.2. Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Indkaldelsen skal ske via Facebook og mails.
  Generalforsamling afholdes inden udgangen af marts.

 

 • 7.3. Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og endelig dagsorden med bilag offentliggøres 8 dage før.

 

 • 7.4. Stemmeret Alle fremmødte medlemmer har stemmeret

 

 • 7.5. Alle, der er fyldt 18 år, kan vælges til alle poster i bestyrelsen.

 

 • 7.6. Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis tre medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

 

 • 7.7. Generalforsamlingens dagsorden
  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Formandens eller bestyrelsens beretning til godkendelse
  • Godkendelse af regnskab
  • Behandling af indkomne forslag
  • Nye aktiviteter
  • Vi støtter
  • Valg til bestyrelsen
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

 

§8 Ekstraordinær generalforsamling

 • 8.1. Der kan indkaldes til ekstra generalforsamling på to måder:

 

 • 1/3 af medlemmerne kan stiller skriftligt krav om ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter at kravet er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

 • Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling

 

§9 Bestyrelsen

 • 9.1. Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

 

 • 9.2. Bestyrelsen består af: Formand, Næstformand, Kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

 

 • 9.3. Bestyrelsen vælges for 2 år og kan genvælges.

Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige år.

Kasserer, Næstformand og 1 bestyrelsesmedlem vælges på lige år.

 

 • 9.4. De 2 suppleanter vælges for 2 år og kan genvælges, samt deltage i bestyrelsesarbejde. De vælges på lige år.

 

 • 9.5. Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov

 

§10 Regnskab/økonomi

 • 10.1. Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 -31/12)

– Første regnskab er fra 14/8-19 – 31/12-20.

 

 • 10.2. Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status.

 

 • 10.3. Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

 

§11 Tegningsret

 • 11.1. Det er formanden sammen med kassereren eller et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere aftaleretten til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper.

Kassereren kan foretage køb alene på op til 5.000 DKK.

Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.

 

 • 11.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§12 Vedtægtsændringer

 • 12.1 Vedtægtsændringer kan ske ved både en ekstraordinær generalforsamling eller en ordinær generalforsamling. Der skal stilles forslag til vedtægtsændringer senest 10 dage før generalforsamlingen til formanden.

Vedtægtsændringer kan ændres ved 2/3 flertal, ved enten generalforsamlingen, eller den ekstraordinær generalforsamling.

Stemmerne tæller kun for de fremmødte medlemmer.

 

§13 Opløsning af foreningen

 • 13.1. Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med max to måneders mellemrum.

 

 • 13.2. I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling